DanBIF og GBIF

GBIF – Global Biodiversity Information Facility – samler og formidler data om Jordens biodiversitet.

DanBIF – Danish Biodiversity Information Facility – er det danske medlemsknudepunkt og gør dansk husede samt færøske og grønlandske biodiversitetsdata tilgængelige igennem GBIF.

GBIF

GBIF er en multinational infrastruktur, der gør information om biodiversitet frit tilgængelig for søgning og analyse over internettet. Dette opnås i kraft af en fælles indsats fra de mange lande og organisationer m.m., der er medlem af GBIF.

Medlemmerne skal hver især drive et medlemsknudepunkt, som bl.a. gør deres biodiversitetsdata tilgængelige online på gbif.org. GBIFs koordinerende sekretariat huses ved Statens Naturhistoriske Museum.

Viden og information om arters forekomst er ofte begrænset til søgning i én database ad gangen, der typisk dækker et bestemt organismegruppe (f.eks. svampe), en region (f.eks. Europa) eller et "tema" (f.eks. invasive arter, bestøvere, en museumssamling o.l.).
Formålet med GBIF er, at man med én enkelt søgning kan få et tværsnit af resultater fra flere kilder samtidigt, hvor man samtidigt selv har mulighed for at filtrere og vælge sine kriterier.

Geografi er kun én af mange muligheder for indgangen til datafiltrering i GBIF; undersøger man f.eks. Aage V. Jensens Fondes naturområde ”Vejlerne” i Nordjylland, får man i hundredtusindvis af datapunkter i snesevis af datasæt fra en bred vifte af kilder, herunder: Dansk Ornitologisk Forening; NOVANA og §3 naturområder; de danske Atlasundersøgelser Flora Danica, Svampe, Pattedyr, Ferskvandsfisk, og Sommerfugle; botaniske herbarier; entomologiske undersøgelser og samlinger; samt borgerdrevne observationer og indsamlinger – i én enkelt søgning!

DanBIF

DanBIF er det danske medlemsknudepunkt i GBIF. DanBIF er et universitært samarbejde (se nedenfor), hvor de daglige aktiviteter organiseres og udføres ved den digitale enhed på Statens Naturhistoriske Museum.

DanBIF gør dansk husede samt færøske og grønlandske biodiversitetsdata tilgængelige via GBIFs portal. Det fungerer også som bindeled mellem GBIF og danske brugere af biodiversitetsdata inden for bl.a. forskning og naturforvaltning.

DanBIFs kerneydelser er, at:

 • Mobilisere danske, færøske og grønlandske biodiversitetsdata til deling i GBIF
 • Organisere den autoriserede liste over arter i Danmark: Allearter.dk
 • Hjælpe data-bidragsydere og -forvaltere med at behandle og forberede data til udgivelse i GBIF

Data kommer bl.a. fra:

 • Naturhistoriske museumssamlinger med indsamlinger fra hele Verden
 • Nationale naturbeskyttelses- og overvågningsprogrammer
 • Forenings- og borgerdrevne indsamlinger og observationer, herunder atlasprojekter (f.eks. pattedyr, fugle, fisk, sommerfugle, karplanter, svampe)
 • Forskningsprojekter – både private og offentlige, herunder borgerinddragelse (f.eks. BioWide og BiodiversitetNu).

DanBIF kuraterer eksisterende datasæt; opsøger og tilvejebringer nye; vejleder om hvordan man formaterer sine data til publicering i GBIF-formatet; og om hvordan man bruger GBIF-portalen.

Tillige har DanBIF, i det omfang det er muligt, følgende aktiviteter:

 • Rådgivning og deltagelse i biodiversitetsprojekter i Danmark, herunder især deltagelse i udvikling og organisering af en national artsportal sammen med Miljøstyrelsen
 • Hjælpe brugere med at få udbytte af GBIF og anvende GBIF-data i forskning og forvaltning
 • Deltage aktivt i at udvikle brugbarheden af GBIF i en positiv og innovativ retning

Se en oversigt over mål og resultater i DanBIFs årsrapporter og aktiviteter.

Bestyrelse og personale

DanBIF er et universitært samarbejde med tilhørende bestyrelse:

 • Københavns Universitet: DanBIFs daglige aktiviteter organiseres og udføres ved den digitale enhed på Statens Naturhistoriske Museum (SNM)
 • Aarhus Universitet: Institut for Bioscience driver selve IT-infrastrukturen for datadeling i GBIF
 • Syddansk Universitet støtter driften af DanBIF-kerneaktiviteten Allearter.dk

DanBIF har én ansat, ved den digitale enhed på SNM: Node Manager og datakurator Isabel Calabuig.

Digitaliseringsindsatser

Langt de fleste af museumssamlingers eksemplarer befinder sig stadig i ”digitalt mørke”, hvor de ikke er umiddelbart tilgængelige til nye formål i forskning og vidensopbygning. De befinder sig fysisk i skabe og skuffer, og viden om deres eksistens findes hos samlingsmedarbejdere, kuratorer og forskere, og måske på papir i kataloger, ekspeditionsnoter eller forskningsartikler.

For at gøre oplysningerne om disse eksemplarers eksistens bredere og lettere tilgængelige for forskere og forvaltere, deltager DanBIF i initiativer for at digitalisere samlinger og udstille data om dem på internettet.

Dækning i GBIFs totale datasæt for hele kloden