Naturhistoriske museer i Danmark

Danekræ DK 212 fossilt fuglekranie

Danekræ DK 212: Fossilt kranie af Morsoravis sedilis (Foto: Sten L. Jakobsen)

Hvis man kommer i besiddelse af en naturhistorisk genstand, der formodes at være et muligt Danekræ, skal man henvende sig til et af Danmarks statslige eller statsanerkendte naturhistoriske museer (se liste nederst på denne side).

Denne side indeholder også en orientering til museer, der modtager mulige Danekræ.

Fremgangsmåde ved indlevering

  1. Finderen noterer findestedet med så mange detaljer som muligt og kontakter det nærmeste naturhistoriske museum (se liste nederst på denne side). På museet vil man foretage en første vurdering af genstanden. Man kan også sende en mail med en række fotos og oplysninger om fundstedet til formanden og/eller sekretæren i det nationale Danekræudvalg.
  2. Hvis det museum, som genstanden er indleveret til, skønner at der kan være tale om et danekræ, overlades genstanden i museets varetægt mod kvittering. Kvitteringen skal indeholde en kort beskrivelse af fundet, gerne ledsaget af en skitse eller et foto, samt finders adresse og kontaktoplysninger.
  3. Museet kontakter Danekræudvalget, der er nedsat af Statens Naturhistoriske Museum. Udvalget indhenter de fornødne ekspertudtalelser og afgør derefter, om genstanden skal erklæres for Danekræ. Udvalget fastsætter også størrelsen på den godtgørelse, der udbetales til finderen.
  4. Hvis en indsendt genstand afvises, sendes det tilbage til finderen uden udgifter for denne.

Orientering til museer, der modtager mulige Danekræ

Hvis museet umiddelbart kan afgøre, at der foreligger en så almindelig genstand, at den ikke vil kunne komme i betragtning som Danekræ, kan dette meddeles mundtligt og genstanden tilbagegives.

Mener museet, at der muligvis foreligger en genstand, som vil kunne blive erklæret for Danekræ, skal genstanden tages i vare. Museet skal i den forbindelse sikre sig, at hele genstanden er indleveret og om nødvendigt bede finderen om at indlevere den resterende del.

Danekræ DK 717 fossil søstjerne

Danekræ DK 717: Fossil søstjerne (Foto: Sten L. Jakobsen)

Der skal til finderen udfærdiges en modtagelseskvittering, som skal indeholde en kort beskrivelse, evt. ledsaget af en skitse eller et foto. Derved undgås tvivl om genstandens identitet under sagsbehandlingen og ved tilbageleveringen af en genstand, der ikke blev erklæret for Danekræ. Kvitteringen skal desuden indeholde finders kontaktoplysninger, oplysninger om funddato, fundsted og evt. andet, der kan være af betydning for den videre sagsbehandling.

Museet sørger for at genstanden overdrages til Danekræudvalget på Statens Naturhistoriske Museum, som også skal have en kopi af modtagelseskvitteringen.

Indleveringsmuseet skal være opmærksom på, at genstanden fortsat tilhører finderen. Der må derfor ikke udføres præparation af genstanden, medmindre finderen skriftligt har givet tilladelse hertil. Under alle omstændigheder bør præparation kun gennemføres, hvor det er nødvendigt for vurderingen af, hvorvidt genstanden skal overdrages til Danekræudvalget.

Indleveringsmuseet anmodes om ikke at henvende sig til pressen vedrørende danekrævurderingen af genstanden, før Danekræudvalget har truffet endelig afgørelse. Sagsbehandlingstiden er normalt 6-12 måneder afhængig af fundets art.

Danekræ DK 567 fossil havskildpaddeunge

Danekræ DK 567: Fossil havskildpaddeunge Tasbacka danica (Foto: S. L. Jakobsen)

Udstilling af Danekræ

Selvom Danekræsamlingen fysisk og juridisk er en del af Statens Naturhistoriske Museums samlinger, er et væsentligt antal Danekræstykker udlånt på lang tid til lokale naturhistoriske museer rundt omkring i landet. Normalt udstilles stykkerne på museer der formidler, eller er i nær tilknytning til, fundstedet eller i forbindelse med tematiserede særudstillinger.

Lokale museer skal kontakte formanden og sekretæren for Danekræudvalget med henblik på muligheden for at udstille relevante Danekræ. 

Danekræudvalget bedømmer ansøgningen i fælleskab med Samlingschefen ved Statens Naturhistoriske Museum ud fra en samlet vurdering af stykkernes formidlingsmæssige relevans, bevaringsgrad og skrøbelighed.

Liste over naturhistoriske museer i Danmark

Fiskeri- og Søfartsmuseet, Tarphagevej 2, 6710 Esbjerg V

Fossil- og Molermuseet, Skarrehagevej 8, 7900 Nykøbing Mors

Fur Fossiler, Nederby 28, 7884 Fur

Statens Naturhistoriske Museum, Øster Voldgade 5-7, 1350 København K

Geomuseum Faxe, Østervej 2, 4640 Faxe

Det Grønne Museum, Randersvej 4, 8963 Auning

Museum Sønderjylland Gram Lergrav – Palæontologi, Lergravsvej 2, 6510 Gram

Naturama, Dronningemaen 30, 5700 Svendborg

Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 10, 8000 Aarhus C

Zoologisk Museum ved Statens Naturhistoriske Museum, Universitetsparken 15, 2100 København Ø

Er der for langt til et af disse museer, kan man i stedet henvende sig til det lokale kulturhistoriske museum, der vil sende genstanden videre.

Danekræ DK 101 fossil båndfisk

Danekræ DK 101: Fossil båndfisk (Lampridiformes) (Foto: S. L. Jakobsen)