Biografi

Olaf Galløe ved mikroskopet år 1910.

Olaf Galløe ved mikroskopet år 1910. Klik på billedet for at se det større.

Olaf Galløe, 22.6.1881-24.12.1965, dansk botaniker, specialist i likener (laver). Galløe blev student i år 1900 fra Borgerdydskolen i København og tog magisterkonferens med botanik som hovedfag i 1907. Han var lærer ved Østre Borgerdydskole 1904-48 (lektor 1923).

Galløe var elev af – og inspireret af – botanikeren Eugen Warming, en af grundlæggerne af den naturvidenskabelige disciplin økologi. Galløes tidligste arbejder omhandler planternes biologi og økologi. I hans første publicerede artikel fra 1903, Agropyrum violaceum x Elymus arenarius. En morfologisk og anatomisk undersøgelse, beskrives en græs-hybrids morfologi og anatomi. Derefter kom Plantevæksten på Borris Hede (1906, sammen med C. Jensen) med en grundig behandling af hedens likener og mosser.

Galløes iagttagelsesevne og kunstneriske talent udfoldede sig allerede tidligt; her akvareller i lille bog, 1902. 

Galløes iagttagelsesevne og kunstneriske talent udfoldede sig allerede tidligt; her akvareller i lille bog, 1902. Klik på billedet for at se det større.

Snart fandt han særlig interesse i de nordiske likener, hvorom han skrev en række værker. Hans banebrydende afhandling Danske Likeners Økologi (1908) var den første økologiske beskrivelse af et lands likenvegetation; for denne afhandling fik han universitetets guldmedalje. Herefter fulgte hans disputats Forberedende Undersøgelser til en almindelig Likenøkologi (1913). Disse to afhandlingers rige illustrationer belyser likenernes anatomi og dennes overensstemmelse med likenernes vækstforhold. Den økologiske tilgang fortsættes i The Lichen flora and lichen vegetation of Iceland (i The Botany of Iceland, 1920).

Udsnit af original planche til Natural History of the Danish Lichens, Part X, planche 50 (Sphaerophorus globosus, vokser mellem mos).

Udsnit af original planche til Natural History of the Danish Lichens, Part X, planche 50 (Sphaerophorus globosus, vokser mellem mos). Klik på billedet for at se det større.

Hans store værk Natural History of the Danish Lichens. Original Investigations based upon New Principles, 1-10 (1927-72) var bekostet af Carlsbergfondet; 10. bind blev udgivet posthumt, redigeret af M. Skytte Christiansen. I dette værk beskrev Galløe strukturen af et eller flere individer af hver liken-art (i alt 530 arter) og illustrerede dem med 1397 smukke plancher, som han selv udførte. Disse meget detaljerede tegninger og akvareller viser Galløes enestående kunstneriske talent og store omhu og akkuratesse i arbejdet. Plancherne ledsages af 872 siders tekst. Galløe udtænkte sin egen metode og beskrev udvalgte, typiske individers morfologi og anatomi. Der var ikke tale om sammenfattende artsbeskrivelser. Galløes metode og illustrationer gør værket unikt inden for den likenologiske litteratur. Denne metode gør han rede for i Individforskning i Planteriget (1928).

Olaf Galløe ved mikroskopet år 1910. Det er ofte vanskeligt at give en klar definition og beskrivelse af de enkelte liken-arter, bl.a. fordi likener er dobbeltorganismer bestående af en svamp og en alge, hvilket gør likener mere variable end højere planter. Dette var en væsentlig årsag til, at Galløe fokuserede på indgående beskrivelse af enkeltindividers morfologi og anatomi i stedet for summariske, kollektive artsbeskrivelser (af arten som samlende begreb). Hans videnskabelige arbejdes mål blev således at give en fyldestgørende beskrivelse i billeder og tekst af standard-individer af alle danske liken-arter. For meget variable arter har han ofte afbildet mere end ét standard-individ.

"En Art er Summen af alle de Individer, der ligner hinanden særdeles meget i Egenskaber

Olaf Galløe, 1928

Samtlige behandlede arter har han skildret i forstørrede habitus-figurer i farver. For hver art er desuden afbildet mikroskopiske præparater af snit gennem løv, frugtlegemer og pyknider. Mange af disse anatomiske detaljer var hidtil ukendte for videnskaben. Denne hovedvægt på illustrationer, og med teksten begrænset til biologiske forhold, gør Natural History of the Danish Lichens værdifuld også for eftertiden.

Olaf Galløe ved mikroskopet år 1910. Galløe var umådeligt flittig og virksom; efter arbejdsdagen som lektor i naturhistorie ved Østre Borgerdydskole fortsatte han ved mikroskopet med likenstudierne og udførte sine talrige illustrationer. Han indsamlede selv likener og benyttede også materialet på Botanisk Museum, Københavns Universitet. Han var en særdeles dygtig præparator. I sine anatomiske studier af likenerne anvendte han en teknik benyttet i den zoologiske anatomi, hvor han indefrøs likenpræparaterne i is og skar tynde snit med en frysemikrotom.

Familie

Foto af Olaf GalløeOlaf Galløe var søn af cand.jur. Jørgen Olsen Galløe (1837-1915) og Johanne Vilhelmine Frederikke Flentje (1838-1910) og var den yngste af deres 8 børn.

Galløe blev gift 1. gang i 1912 med Anna Andrea Jørgensen Nygaard (1886-1916) og 2. gang i 1919 med Ellen Karen Nielsen (1897-1986).

Børn af Olaf og Ellen Galløe:

  • Vibe Galløe (1925-2016), gift med Kirsten, har børnene Anders, Mette, Lennart og Peter Galløe.
  • Herdis Galløe (1923-2015), gift med Ole, har sønnerne Gorm og Rolf Scavenius Jensen.
  • Bjørn Galløe (1921- 1991) gift med Else, har børnene Hans, Annette og Marianne Galløe.
Olaf Galløe med familie

Olaf Galløe med familie

Olaf Galløe arkivalier, mikroskop, fotos m.m.

Olaf Galløe arkivalier, mikroskop, fotos m.m. Klik på billedet for at se det større.